25 FACTS ABOUT ME|THOUGHTS

Ah, how quickly time flies. Recently, I started to realize this fact more and more. Have you noticed how in our minds, time is an unspecified concept? We imagine it as something vast and spectacular, but actually it slips through our fingers with such enviable ease that often leaves us with questions like “But what about February? I had so many plans for this month … “. I really had awful lot of ideas and good intentions, but … And to stop torturing you with my philosophical monologues I will go straight on the topic – 25 facts about me. I do not think there is anyone on the Internet who may not be familiar with the challenge given to me by the Rally. Here’s what I came up with.

 1. I’m always a romantic, often a pessimist and occasionally optimist.
 2. I am that friend who sees a cat or a dog on the street and is so happy that the others act like they do not know me.
 3. I love the smell of books. Even as a child, my favorite places were the libraries or the room full of books in the home of my grandmother.
 4. I am currently studying French – the hardest language I’ve ever studied! (Otherwise I speak Russian and English.)
 5. I dream of having an around the world trip. I want to visit at least one country on every continent. For now I have only been in North America and Africa! (And obviously Europe)
 6. Five years ago I decided to change my life. I lost more than forty pounds. Battle continues still…
 7. I fall asleep listening to the sounds of rain or heater. (If anyone is interested, there are many videos with “white noise” on Youtube)
 8. I work best under stress. This is always when I get my inspiration. I think that without a deadline I would never finish a project.
 9. When I’m really sad I like to draw with dry pastels listening to “Within Temptation” or “HIM”.
 10. I am 29 years old and I still cannot ride a bike.
 11. I hate mornings. Before lunch I can’t do anything. Otherwise, after nine in the evening I am ready to write essays, to go running or to dance all night.
 12. I forgive easy… the first time….
 13. As a teenager, I lived two years in Libya, as a student for two years in Sofia (I’m from Varna) and four months in America. And now, for two years I am living in France.
 14. I often associated specific smell with a memory. (For example, the aroma of tangerines I connect with Libya because we had the habit of eating them all the time)
 15. I have a fear of tsunamis because as a child it was my constant nightmare. To this day I dream about it from time to time.
 16. Cockroaches bring me to hysteria.
 17. Supernatural and dystopian themes excite me very much. Regardless of whether they are movies, books or articles.
 18. I prefer the cold instead of hot. My favorite season is autumn.
 19. I have a small tattoo on the wrist, which I plan to remake into something bigger someday. And to add some more.
 20. When I was a teenager I was always falling asleep, imagining stories in my head like a movie. Each night a different story.
 21. I met my best friend in 9-th grade. Still, this is the person I can always depend on.
 22. I like to make desserts from oat bran, which most of my friends make fun of (I plan to do a post about it)
 23. I collect postcards from around the world. When my friends ask me what gift I want from somewhere – card.
 24. Throughout my life (until I came to live in France) I had a cat, and sometimes three.
 25. I am 174 cm. And I’ve always been the tallest girl in the class / group.

————————————————————————–

Ех, колко бързо лети времето. Напоследък започвам да осъзнавам този факт все повече и повече. Забелязали ли сте как в съзнанието ни времето е разтегливо понятие? Представяме си го като нещо необятно и грандиозно, но на практика се изплъзва между пръстите ни със такава завидна лекота, че често оставаме с въпроси като „Ама какво стана с Февруари? Аз имах толкова планове за този месец…”. Наистина имах ужасно много идеи и добри намерения, но… И за да не ви измъчвам повече с моите философски монолози ще мина направо по темата. А именно – 25 факта за мен. Не мисля че, има някой в Интернет пространството, който да не е запознат с предизвикателство, дадено ми от Рали. Ето какво измислих аз.

 1. Винаги съм романтичка, честичко песимистка и от време на време оптимистка.

 2. Аз съм онзи приятел в групата, който види ли, котка или куче на улицата започва да се радва до такава степен, че останалите се правят, че не ме познават.
 3. Обожавам аромата на книги. Още като дете, едно от любимите ми места са библиотеките или стаята пълна с книги в дома на баба ми.
 4. В момента уча френски – най-трудният език, който някога съм подхващала! (иначе говоря руски и английски език.)
 5. Мечтая си да направя околосветско пътешествие. Искам да посетя поне по една държава на всеки континент. За сега съм била само в Северна Америка и Африка! (И очевидно Европа)
 6. Преди пет години реших да променя живота си. Свалих повече от четиридесет кила. Битката продължава и до сега…
 7. Заспивам слушайки, звуци от дъжд или от калорифер. (Ако някой го интересува, има изключително много клипчета с „бял шум” в Youtube)
 8. Най-добре работя под стрес. Тогава винаги ми идва вдъхновението. Мисля че без краен срок, никога нямаше да довърша започнат проект.
 9. Когато ми е наистина тъжно обичам да рисувам със сухи пастели, слушайки “Within Temptation” или “HIM”.
 10. На 29 години съм и все още не мога да карам колело.
 11. Мразя сутрините. Преди дванадесет съм абсолютно нетрудоспособна. Иначе след девет вечерта съм готова да пиша реферати, да правя обиколки на стадиона или да танцувам цяла нощ.
 12. Лесно прощавам… първият път….
 13. Като тинейджър, живях две години в Либия, като студентка две години в София (аз съм от Варна) и 4 месеца в Америка. По настоящем, от две години живея във Франция.
 14. Често ми се случва, някакъв специфичен аромат да е свързан със спомен. (Например аромата на мандарини свързвам с Либия, защото имахме навика да хапваме постоянно)
 15. Имам страх от цунамита, защото като дете това ми беше постоянен кошмар. До ден днешен го сънувам от време на време.
 16. Хлебарките ме докарват до истерия.
 17. Свръхестественото и дистопичните сюжети ме вълнуват изключително много, независимо дали са филми, книги или статии.
 18. Предпочитам да е студено пред това да е горещо. Любимият ми сезон е есента.
 19. Имам малка татуировка на китката, която имам план да преправя в нещо по-голямо някой ден. Пък и да добавя и още няколко.
 20. Когато бях тинейджър, заспивах, измисляйки си истории в главата като филм. Всяка вечер с различен сюжет.
 21. С най-добрата ми приятелка се запознахме в 9 – ти клас. И до сега това е човекът, на който мога да разчитам за всичко.
 22. Обичам да си правя десерти от овесени трици, на които повечето ми приятели изключително много се забавляват (планирам да направя пост за това)
 23. Събирам картички от цял свят. Когато приятели ме питат какъв подарък искам от някъде – картичка.
 24. През целият си живот (до момента, в който дойдох да живя във Франция) съм имала котка, а понякога и три.
 25. Висока съм 174 см. и винаги съм била най-високото момиче в клас/ група.

 

PHOTO

About The Author

facebook-profile-picture

Denis Day

A lover of all things beautiful. I try to write about my life, my passion for beauty and my experience being a plus size girl.
http://www.denisday.org/

 • 20!!!! Аз и сега от време на време съм така. Само да се организирам малко и очаквай картичка!

  • Хахаха, сега по-скоро ги пиша на хартия!